Saturday, September 25, 2021
Επιστροφή

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ε.Υ.Δ. Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ"

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΤ. ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

1. Περιγραφή  του Έργου
α) Περιγράφεται με σαφήνεια και συντομία το Έργο (ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΙΙ)   εστιάζοντας:

  • Στο κεντρικό πρόβλημα που θα αντιμετωπιστεί,
  • Στους επιδιωκόμενους στόχους του,
  • Στην/ις  ομάδα/ες στόχου του έργου
  • Στις επιμέρους δράσεις που το συνθέτουν
  • Στα αναμενόμενα προϊόντα του
  • Στα αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου και στις ωφέλειες που θα προκύψουν για τις ομάδες στόχου

Το έργο αποτελεί μια καινοτομική Πρωτοβουλία  Υποστήριξης της Απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή Πειραιά και Δυτικής Αττικής που όπως είναι γνωστό εμφανίζει ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά ανεργίας σε εθνικό επίπεδο. Το έργο αυτό αποτελεί μια συνολική πρόταση αντιμετώπισης της ανεργίας στην υπό μελέτη περιφέρεια και σχεδιάστηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη “Δίκτυο Αντιμετώπισης της Ανεργίας της Ευρύτερης Περιοχής Πειραιά και Δυτικής Αθήνας” που αποτελείται από όλους τους φορείς που εμπλέκονται άμεσα η έμμεσα με το θέμα της Απασχόλησης.

Α) Το κεντρικό πρόβλημα που θα αντιμετωπιστεί: Η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επικεντρώνεται στις διαρθρωτικές αλλαγές που υφίστανται τα Ευρωπαϊκά εργασιακά μοντέλα, οι οποίες προκαλούνται από μία συγκυρία αλληλεξαρτημένων συνθηκών. Οι συνθήκες αυτές συνοψίζονται στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, καθώς επίσης και στη διευρυμένη χρήση των Νέων Τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και της κοινωνικής πραγματικότητας. Σήμερα, οι προοπτικές και οι διαδικασίες για τη ριζική αλλαγή της απασχόλησης, τα προβλήματα που παρουσιάζει ο δημόσιος τομέας (συνεχή κρατική επιχορήγηση με ελάχιστη ανταποδοτικότητα), αποτελούν πρόκληση σε σχέση με την ενίσχυση των ανέργων και των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Αξιοσημείωτο είναι ότι η νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εργασία επικεντρώνεται στις διαρθρωτικές αλλαγές που υφίστανται τα Ευρωπαϊκά εργασιακά μοντέλα, οι οποίες προκαλούνται από μία συγκυρία αλληλεξαρτημένων συνθηκών.

Όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, κύριο χαρακτηριστικό είναι η παρουσία υψηλού ποσοστού ανεργίας στους νέους αλλά και στους ηλικιωμένους. Σχετική μελέτη με τα ποσοστά ανεργίας ανέδειξε την ανεργία ως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην περιοχή εφαρμογής του Έργου. Τα βασικά προβλήματα τα οποία δύνανται να εξομαλυνθούν από την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος, αναφέρονται στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, στην αντιμετώπιση της ανεργίας, καθώς επίσης και στη διευρυμένη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Ειδικότερα, η εφαρμογή νέων μορφών απασχόλησης στα πλαίσια της υλοποίησης του παρόντος έργου, θα συμβάλλει θετικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων εργασίας (ευκαιριακός χαρακτήρας της απασχόλησης, συρρικνούμενος αριθμός εργαζομένων στη ΝΕΖ Περάματος, η οποία αποτελεί την κύρια απασχόληση για το εργατικό δυναμικό της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά και των γύρω Δήμων, στην  ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής), αλλά και γενικότερα στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και εργασιακών ανισοτήτων ιδιαίτερα για τις μεγαλύτερες ηλικίες οι οποίες είναι και οι περισσότερο ευπαθείς ομάδες.


Β) Επιδιωκόμενοι στόχοι του έργου:
Κύριος στόχος του έργου είναι η ανάληψη δράσεων αφενός αποτίμησης των αναγκών των ομάδων στόχου και αφετέρου προώθησης της ισότητας των φύλλων. Πρόσθετα, το έργο Emplonet στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης και κατάρτισης στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής. Ειδικότερα, το έργο στοχεύει :
α)
Στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επιστροφής στην αγορά εργασίας των ατόμων που έχουν  δυσκολίες ένταξης/ επανένταξης στην απασχόληση, αλλά και στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην αγορά εργασίας, διαμέσου της ανάπτυξης των Εστιακών Σημείων Απασχόλησης,
β) Στην προώθηση της δια βίου μάθησης
και των εργασιακών πρακτικών ενσωμάτωσης,
γ) Στην υποστήριξη της προσαρμοστικότητας
των εταιρειών και των εργαζομένων στις διαρθρωτικές οικονομικές αλλαγές και στη χρήση της τεχνολογίας της πληροφορίας και άλλων νέων τεχνολογιών,
δ) Στην ενθάρρυνση της κατάργησης του επαγγελματικού διαχωρισμού μεταξύ των δύο φύλων
, καθώς και στο συνδυασμό οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής,
ε) Στην πλήρη αποτύπωση της παρούσας κατάστασης
και συγκεκριμένα επιδιώκεται ο ακριβής προσδιορισμός των αναγκών των ομάδων στόχου αλλά και των δυνητικών προβλημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες αυτές οι κοινωνικές ομάδες,
στ) Στην προώθηση της ισότητας των δύο φύλων


Γ) Ομάδες – στόχοι του Έργου:
Το έργο επιδιώκει την επανένταξη στην αγορά εργασίας και την επίλυση των δυνητικών προβλημάτων των άνεργων γυναικών (ποσοστό ανεργίας άνω του 20% στην περιοχή εφαρμογής), που αντιμετωπίζουν κοινωνικά εμπόδια κατά την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, των αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών, των ανέργων που αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσβασης στην απασχόληση, των ηλικιωμένων ανέργων, των μακροχρόνια ανέργων στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά και της Δυτ. Αττικής.

Δ) Υποέργο της ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΙ και Δράσεις αυτού:
Οι δράσεις που συνθέτουν την Ενέργεια ΙΙ, εμφορούνται από συνοχή και μεθοδολογική ακρίβεια, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου, όπως περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα. Πριν περιγράψουμε τις δράσεις αυτές, κρίνεται σκόπιμη η παρουσίαση της λογικής αλληλουχίας που τις διακατέχει :
Στα πλαίσια του λειτουργικού σχεδιασμού & ενεργοποίησης των δομών στήριξης της Απασχολησιμότητας σε Κεντρικό & Τοπικό Επίπεδο, προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:
- Διερεύνηση  αναγκών κατάρτισης για δεξιότητες που ζητούνται έντονα στην αγορά εργασίας – Μελέτη Ανάλυσης ζητούμενων δεξιοτήτων
- Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών και των εργαλείων υποστήριξης της Απασχολησιμότητας
οι οποίες αποτελούν την φάση σχεδιασμού του Προγράμματος δράσης.   


Για την ανάπτυξη των κεντρικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις:

-   Ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση / επιμόρφωση και διαρκή υποστήριξη των Συμβούλων Απασχόλησης
-   Εφαρμογή Υποστηρικτικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο.
1. Διερεύνηση  αναγκών κατάρτισης για δεξιότητες που ζητούνται έντονα στην αγορά εργασίας – Μελέτη Ανάλυσης ζητούμενων δεξιοτήτων
2. Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών και των εργαλείων υποστήριξης της Απασχολησιμότητας
3. Ανάπτυξη ειδικού εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση / επιμόρφωση και διαρκή υποστήριξη των Συμβούλων Απασχόλησης
4. Προσδιορισμός των προσόντων και επιλογή των Συμβούλων Απασχόλησης
5. Κατάρτιση των Συμβούλων Απασχόλησης – Διαρκής υποστήριξη συμβούλων.
6. Ευαισθητοποίηση των περιοχών δράσεων
7. Υποδοχή και Ενημέρωση των Ανέργων
8. Σχεδιασμός και ανάπτυξη ειδικών εκπαιδευτικών Πακέτων με τη μορφή  Multimedia Εφαρμογών για την δημιουργία ελκυστικών και φιλικών τρόπων Κατάρτισης των Ανέργων.
9. Διασύνδεση με συστήματα πληροφόρησης για την προσφορά και ζήτηση Εργασίας.
10. Διαμόρφωση κριτηρίων & επιλογή ανέργων για συμμετοχή στα προγράμματα κατάρτισης
11. Υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης Ανέργων - Αξιολόγηση επιδόσεως συμμετεχόντων-Βράβευση διακριθέντων.
12. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση σε εργοδοτών και επαγγελματικών φορέων  & Ενέργειες διάδοσης
13. Διαρκής εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων σε θέματα απασχολησιμότητας - Μεθοδολογική προσέγγιση
14. Δράσεις προώθησης απασχόλησης σε επιχειρήσεις – Χρήση Προγραμμάτων ΟΑΕΔ
15. Διερεύνηση Νομοθετικού Πλαισίου – Άρση Εμποδίων
16. Ανάπτυξη δικτύου τηλεεργασίας
17. Αξιολόγηση αποτελεσμάτων του Έργου
18. Συντονισμός – διαχείριση έργου
19. INTEGRA4 – ΔιακρατικότηταΕπιστροφή
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΕ.Α.ΕΠ